Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Aluvin nv (5 maart 2020)

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen gekomen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes, leveringen en facturaties gedaan door de NV Aluvin, ondernemingsnummer 0404.926.993 arrondissement Antwerpen-Turnhout, hierna Aluvin genoemd, aan haar Klanten en/of afnemers, hierna de Klant genoemd, zowel wat betreft de producten als de diensten door Aluvin geleverd. Door het plaatsen van een bestelling erkent de Klant deze voorwaarden te aanvaarden boven alle andere. Van elke modaliteit in deze algemene voorwaarden opgenomen kan slechts afgeweken worden mits schriftelijke bevestiging van Aluvin. Zonder bijzondere bepaling qua tijdsduur of aantal zal elke bevestiging éénmalig geldig zijn.

Van elke modaliteit in deze algemene voorwaarden opgenomen kan slechts afgeweken worden mits schriftelijke bevestiging van Aluvin. Zonder bijzondere bepaling qua tijdsduur of aantal zal elke bevestiging éénmalig geldig zijn.

Wanneer verwezen wordt naar “schriftelijk” dient dit gelezen te worden als gewone brief, email of fax. De verwijzing “aangetekend schrijven” kan slechts vervuld worden door een aangetekend schrijven per post verstuurd of een gerechtsdeurwaardersexploot.

Voor de verwijzingen naar de leveringsvoorwaarden worden de Incoterms 2020 gehanteerd.

2. Enkel schriftelijke offertes zijn bindend voor Aluvin en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Aluvin stuurt enkel een bevestiging van de bestelling indien de Klant dit expliciet en schriftelijk vraagt. Aluvin zal de verkoopprijzen van een tijdig bevestigde offerte niet aanpassen in zoverre de Klant de goederen afneemt binnen de afgesproken termijn. onder afbreuk te doen aan het hiervoor gestelde heeft Aluvin het recht om de prijzen in haar catalogus te allen tijde zonder verwittiging aan te passen Alle vermelde prijzen zijn steeds excl. BTW.

3. De Klant is verplicht om de bestelde goederen in zijn totaliteit te accepteren. . Aluvin behoudt zich het recht voor om aantallen van de bestelde hoeveelheden af te ronden, naar boven of naar onder, met maximaal 10% en de verpakkingsvormen en groottes te wijzigen indien dit aangewezen is. Hierbij kan de totaalprijs van de levering overeenstemmend aan de nieuwe hoeveelheden aangepast worden zonder de eenheidsprijzen aan te passen en zonder dat de Klant hiervoor een schriftelijk akkoord heeft gegeven en zonder dat de Klant dit kan inroepen als een inbreuk op de overeenkomst. Eventuele andere wijzigingen in de bestelling kunnen alleen worden doorgevoerd met de schriftelijke toestemming van beide partijen.

4(a) Voor de leveringen die voldoen aan de volgende voorwaarden gebeuren deze aan DAP:

– in België vanaf € 900 per levering
– in Nederland vanaf € 1200 per levering

De limietbedragen kunnen door Aluvin mits schriftelijke kennisgeving 30 dagen vooraf éénzijdig aangepast worden.

4(b) Leveringen die niet vallen onder toepassing van paragraaf 4a gebeuren aan EXW.

5. De Klant heeft het recht om een bevestiging van de leverdatum te vragen. De leveringstermijnen worden evenwel enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete of schadevergoeding.

Indien de door Aluvin bevestigde leverdatum meer dan 20 dagen vertraging oploopt heeft de Klant het recht om een deellevering te eisen. Indien Aluvin vervolgens niet in de mogelijkheid is om binnen de 7 werkdagen minimaal 25%van de bestelde hoeveelheid te leveren heeft de Klant het recht om de vertraagde bestelling te annuleren zonder verdere verplichtingen met betrekking tot de geannuleerde bestelling en zonder rechten op compensatie van welke aard dan ook.

Indien de Klant die een deellevering ontvangen heeft geen nalevering wenst, moet Aluvin daarvan, binnen de 24 uur na de eerste levering, op de hoogte worden gebracht.

Eventuele extra transportkosten bij deelleveringen zijn dan ten laste van Aluvin.

6. De goederen worden verkocht zonder recht van teruggave. e Klant is verplicht om elke levering meteen bij ontvangst te inspecteren en, indien de levering niet zou beantwoorden aan de bestelling, om dit binnen de 48 uur schriftelijk te melden bij Aluvin. Indien de Klant van zijn Klanten of andere gebruikers klachten krijgt over de goederen moeten ook die klachten binnen de 48 uur na kennisname door de Klant aan Aluvin gemeld worden.
Klachten dienen ten allen tijde vergezeld te zijn van de relevante productidentificatie zoals daar zijn: originele verpakking met alle opdrukken en etiketten, lot nummer, kopie van de afleverdocumenten.

Alle niet tijdige of onvolledige klachten zijn onontvankelijk en elk recht van de Klant op schadevergoeding in welke vorm dan ook is daardoor komen te vervallen.
Goederen kunnen enkel teruggestuurd worden na schriftelijk akkoord van Aluvin.

7. De goederen van Aluvin en hun toepassingsgebied worden geacht gekend te zijn door de Klant.

De verantwoordelijkheid voor de keuze en het gebruik van de goederen van Aluvin berust geheel en alleen bij de Klant.

Aluvin is enkel aansprakelijk voor de goederen van Aluvin als de Klant de goederen gebruikt heeft overeenkomstig de instructies en richtlijnen die geacht gekend te zijn door de Klant.

De aansprakelijkheid van Aluvin is beperkt tot eventuele fouten aan de eigen goederen van Aluvin, maar geldt niet voor fouten en schade die ontstaan zijn naar aanleiding van het toevoegen aan of combineren van goederen van Aluvin met goederen van anderen.

ocht Aluvin een eis tot schadeloosstelling ontvangen dan is de aansprakelijkheid van Aluvin steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de levering van de goederen die betrekking heeft op de schade eis en dit ongeacht de oorzaak of de aard van de (gevolg)schade en waarbij de immateriële en materiële schade tezamen worden gerekend als één som.

In geen enkel geval is Aluvin verantwoordelijk, of kan verantwoordelijk worden gesteld, voor verlies van productie, verlies van product, winstderving, bedrijfsschade, verlies van omzet, verlies van marge, verlies van imago of enige ander direct of indirect verlies dat geleden wordt door de Klant, de Klanten van de Klant of andere gebruikers van de goederen van Aluvin.

Indien Aluvin aansprakelijk wordt gesteld tegenover een derde partij moet de Klant Aluvin meteen vrijwaren in de mate dat de aansprakelijkheid ingaat tegen de beperkingen die gesteld worden in onderhavige verkoops- en leveringsvoorwaarden.

Onverminderd de overige bepalingen inzake aansprakelijk-heid in deze algemene verkoopsvoorwaarden en andere regelgeving is Aluvin enkel aansprakelijk tegenover de Klant of een derde partij in geval van:

  • niet-uitvoeren van de belangrijkste verbintenissen van de bestellingen, leveringen en contractuele verplichtingen.
  • grove nalatigheid, bedrog, opzettelijke fout fraude

8. elakte en bedrukte goederen zijn goederen die uitsluitend voor een specifieke vraag geproduceerd worden. De Klant aanvaardt dat deze bestellingen niet geannuleerd kunnen worden tenzij met schriftelijk akkoord van Aluvin. Kleine kleurafwijkingen, in zoverre inherent aan het productieproces kunnen niet gezien worden als een inbreuk op de overeenkomst en dienen derhalve door de Klant aanvaard te worden.

9. 9. Aluvin aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de plaatsing, de grootte en de verificatie van de EAN en andere codes. Daarnaast zijn ook alle scantesten die uitgevoerd worden, de verantwoordelijkheid van de Klant.

10. De prijs is behoudens tegenstrijdige en schriftelijke overeenkomst contant betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur. Het factuurbedrag dient netto te worden betaald op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de Klant. Er kan slechts een korting voor onmiddellijke betaling worden verrekend, indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeen gekomen.
In geval van niet-tijdige of niet-volledige betaling zal het factuurbedrag worden verhoogd met een vergoeding van 10%, en dit met een minimum van € 250.- Daarenboven is een intrest verschuldigd die gelijk is aan de geldende gerechtelijk interest van betalingsachterstand tussen handelaren. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling wordt vereist. De niet-betaling of niet-volledige betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijk niet-tijdige betaling de boetes en de intresten zoals hierboven vermeld verschuldigd. Het trekken en of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 6 moet in geval van betwisting de factuur via aangetekend schrijven geprotesteerd worden binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum, op straffe van verval.

11. 11. Alle verpakking voor éénmalig gebruik wordt niet aangerekend en kan niet terug bezorgd worden. Draad-containers, en andere verpakking bestemd voor meervoudig gebruik blijven steeds eigendom van Aluvin, waarvoor de Klant optreedt als bewaarder wanneer hij deze in zijn bezit heeft.

12. 12. Copyright, intellectueel eigendom van tekeningen, matrijzen blijven het eigendom van Aluvin en mogen niet doorgegeven worden.

13. 13. Op alle verbintenissen tussen Aluvin en de Klant, of diens Klanten, is Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout, België zijn bevoegd.

14. Overmacht zijn alle omstandigheden die buiten de controle van Aluvin vallen, zoals staking, lock-out (incl. bij onderaannemers), brand, mechanische schade, gebrek aan aandrijfvermogen, oorlog of oorlogsomstandigheden, wettelijke maatregelen, het niet naleveren of laattijdig leveren van goederen door onderaannemers en die leiden tot een vertraging van de levering, ongeacht of zulke omstandigheden zich in het buitenland voordoen of in België, geven Aluvin het recht om de levertijd uit te stellen en het recht om, naar eigen goeddunken, de bestelling te annuleren zonder dat Aluvin ertoe verplicht kan worden om schadeloosstelling te betalen.

15. Aluvin behoudt het eigendom van de goederen die verkocht worden in elk aspect tot de verkoopsom en alle andere kosten van de aankoop volledig voldaan zijn door de Klant op rekening van Aluvin. De Klant dient haar pandhoudende schuldeisers van dit eigendomsvoorbehoud op de hoogte te brengen. De Klant dient haar pandhoudende schuldeisers van dit eigendomsvoorbehoud op de hoogte te brengen.