De directie van ALUVIN NV zal de continuïteit van de organisatie verzekeren en de belangen van zijn stakeholders verdedigen, zijnde:

 • Personeel
 • Leveranciers
 • Klanten
 • Omgeving
 • Aandeelhouders

door het leveren van kwalitatieve én voedselveilige producten tegen een competitieve prijs mét respect voor de veiligheid en het welzijn van haar medewerkers en haar omgeving.

ALUVIN NV is gespecialiseerd in het transformeren van aluminiumfolie naar aluminium schaaltjes. Daarnaast verhandelt ALUVIN NV ook bijhorende handelsgoederen. Wat het kwaliteitsvol en voedselveilig aanbieden van eigen producten en bijhorende handelsgoederen betreft spelen de leveranciers een essentiële rol. ALUVIN NVis voornamelijk actief in België, Frankrijk en Nederland, zowel B2B als B2C (enkel via haar verdelers), doch ook in andere Europese landen. Omdat ALUVIN NV beschikt over zowel enkelvoudige als meervoudige persen kent zij een flexibel productieproces met korte levertermijnen. Bij ALUVIN NV zijn de communicatielijnen kort waardoor men snel kan inspelen op opportuniteiten en bedreigingen. Alle medewerkers worden betrokken bij de besluitvorming betreffende beslissingen die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering.

Kwaliteitsdoelstellingen maken, naast onze economische en sociale doelstellingen, integraal deel uit van onze bedrijfsvoering. Wij stellen daarom meetbare doelstellingen voorop die wij verder uitwerken in concrete actieplannen. Elke werknemer heeft de verantwoordelijkheid en de plicht om de (kwaliteits-) doelstellingen te helpen realiseren. Dit wordt mede gedragen door het creëren en in stand houden van bewustzijn m.b.t. voedsel- en productveiligheid. De directie engageert zich om hiervoor de nodige middelen vrij te maken.

De directie van ALUVIN NV engageert zich eveneens om voortdurend minimaal te voldoen aan:

 • de vooropgestelde kwaliteitseisen (incl. deze op vlak van voedselveiligheid) van klanten de vigerende wet- en regelgeving
 • de vigerende wet- en regelgeving

ALUVIN NV verbindt er zich toe zijn management systeem uit te bouwen en operationeel te houden overeenkomstig de bepalingen van ISO 9001-2015 en BRCGS-Packaging Materials versie 6 met als doel onze prestaties op gebied van kwaliteit en voedselveiligheid continu te verbeteren met respect voor alle actoren. Dit engagement is gebaseerd op volgende pijlers:

 • sourcen van producten en leveranciers voor grondstoffen gebeurt bij sterke voorkeur zo nabij mogelijk en dit binnen Europa;
 • selecteren van leveranciers en onderaannemers op basis van vooraf gedefinieerde eisen/verwachtingen en die onze principes eveneens onderschrijven; en die onze principes eveneens onderschrijven;
 • voortdurend streven naar een optimale klantentevredenheid;
 • voortdurend streven naar een optimale kwaliteit van de eindproducten
 • voortdurend optimaliseren v/d interne processen;
 • voorzien in een hygiënische en veilige werkomgeving;
 • een optimale organisatiestructuur met duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • bewerkstelligen van een adequate communicatie, zowel intern als extern;
 • uitvoeren van periodieke controles, interne audits en beoordelingen op alle activiteiten/diensten die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit of veiligheid van onze producten/dienstverlening;
 • voorkomen van incidenten op vlak van voedsel- en persoonlijke veiligheid;
 • een ecologisch verantwoorde aanpak om de impact op het milieu te minimaliseren.